Gnojnik: Rok ważnych inwestycji dla Gminy
WYDARZENIA - Gnojnik
czwartek, 01 lutego 2018 14:56

Ponad 17 milionów złotych na inwestycje zaplanowano w tegorocznym budżecie gminy Gnojnik. – To absolutny rekord w dziejach naszej gminy. Kolejne lata, za sprawa inwestycji infrastrukturalnych, zapowiadają się równie obficie – zapowiada Sławomir Paterek, wójt gminy Gnojnik.

Zaplanowano dochody budżetu w łącznej kwocie 38.554.822,00 zł., w tym: dochody bieżące 33.076.551,00 zł oraz dochody majątkowe 5.478.271,00 zł. Ustalono wydatki na poziomie 48.377.892,00 zł, z czego wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 17.077.475,00 zł. Podczas grudniowej sesji Rady Gminy w Gnojniku, radni podjęli uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok. – Projekt został wcześniej przedyskutowany podczas pracy w komisjach problemowych, dlatego podczas sesji w zasadzie obyło się bez dyskusji. – To co nas martwi, zresztą jest to problem nie tylko Gnojnika, ale wszystkich gmin i powiatów w Polsce, to coraz niższa subwencja oświatowa – podkreśla przewodniczący Rady Gminy Janusz Zych.

Sztywne wydatki

Na rolnictwo i łowiectwo (w tym infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną) przeznaczono kwotę ponad 12,7 milionów złotych, z czego niemal 99,9% stanowią wydatki majątkowe. 251 tysięcy złotych to koszty wytwarzania i zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i wodę. Na transport i łączność (w tym wydatki bieżące i majątkowe związane z utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych) przeznaczono ponad 1,5 miliona złotych. Kolejny duży dział wydatków stanowi gospodarka mieszkaniowa, gdzie zabezpieczono kwotę ponad 2,3 miliona złotych na inwestycje majątkowe. Utrzymanie administracji samorządowej będzie kosztowało 3,2 miliona złotych. Blisko dwieście tysięcy złotych trafi do jednostek OSP, na utrzymanie ich w gotowości bojowej. Utrzymanie szkół i przedszkoli kosztuje samorząd Gminy Gnojnik blisko 13,5  miliona złotych. W tej kwocie, oprócz wydatków bieżących i majątkowych szkół i przedszkoli, znajdują się również koszty dowożenia dzieci do placówek, utrzymania stołówek, dokształcania nauczycieli oraz organizacji zajęć indywidualnych dla dzieci i młodzieży. Szkoły podstawowe kosztują 7,3 miliona złotych, oddziały gimnazjalne w szkołach podstawowych – blisko 1,5  miliona złotych, przedszkola – ponad 2,9  miliona, oddziały zerowe w szkołach – ćwierć miliona złotych. Ponadto w dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza zabezpieczono kwotę 210 tysięcy złotych z przeznaczeniem głównie na funkcjonowanie świetlic szkolnych. Kolejno, 135 tysięcy złotych gmina przeznaczy na ochronę zdrowia, z czego 93% stanowi kwota zabezpieczona na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Blisko 1,2 miliona złotych to wydatki na opiekę społeczną (w tym głównie na ośrodek pomocy społecznej, zasiłki stałe i okresowe oraz dożywianie). Ponad 9,1  miliona złotych to wydatki zapisane w dziale: Rodzina. Są tutaj wypłaty 500+ oraz świadczenia rodzinne. Kolejny ważny dział gminnych wydatków stanowi gospodarka komunalna i wodno-ściekowa, na którą samorząd przeznaczył 1,7 miliona złotych, w tym m.in. 891 tysięcy na gospodarkę odpadami oraz blisko 300 tysięcy na oświetlenie uliczne. Blisko 790 tysięcy złotych stanowi dotacja na kulturę: działalność Centrum Kultury, gminnych bibliotek oraz świetlic wiejskich. Natomiast w dziale „Kultura fizyczna” przeznaczono ponad 270 tysięcy złotych na działalność stowarzyszeń kultury fizycznej oraz utrzymanie lokalnych boisk.

Miliony na inwestycje

- W sumie ponad 17 milionów złotych to środki przeznaczone w tegorocznym budżecie gminy na inwestycje. Znakomita większość tej kwoty to unijne i krajowe dotacje – zapewnia wójt Paterek. Jakie zatem zadania zaplanowano na 2018 rok? Duże wydatki inwestycyjne zaplanowano w obszarze infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi. Mowa tu o dwóch dużych projektach pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Gnojnik” oraz „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Gnojnik w miejscowościach: Gnojnik, Gosprzydowa oraz Lewniowa”. Obydwa projekty ekologiczne kosztować mają ponad 11 milionów złotych. Do tego dochodzą kwoty: 480 tysięcy złotych na  budowę wodociągu od strony Poręby Sypytkowskiej we współpracy z Gminą Brzesko, 150 tysięcy złotych na budowę ujęcia wody w Gosprzydowej oraz wodociąg przysiółka „Nagórze” oraz 865 tysięcy złotych na budowę odcinka sieci wodociągowej wraz ze zbiornikiem magazynowo- wyrównawczym w Uszwi (etap I). Kwotę 1,4 miliona złotych pochłoną inwestycje w dziedzinie transportu i łączności. Modernizacja dróg gminnych kosztować będzie 415 tysięcy złotych (w tej kwocie mieszczą się zadania wskazane przez poszczególne sołectwa, a także wydatki związane z budową/przebudową chodników w Uszwi i Gnojniku). Ponadto, kwotę blisko 488 tysięcy złotych przeznaczono na usuwanie skutków klęsk  żywiołowych (głównie wykonanie prac zabezpieczających na osuwisku w Biesiadkach). Kolejna duża inwestycja wykonana zostanie w dziale gospodarka mieszkaniowa – za kwotę 1,8 miliona złotych zrealizowany zostanie I etap budowy obiektu wielofunkcyjnego w Uszwi. 400 tysięcy złotych zapisano w budżecie Gminy na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). W dziale Oświata zaplanowano inwestycję w Biesiadkach, tj. budowę chodnika łączącego salę z placem przyszkolnym (kwota 40 tysięcy złotych). Wydatki majątkowe w szkolnictwie w kwocie 96 tysięcy złotych związane są również z realizacją projektu „Moje Przedszkole – Mój Dom”.

(mir)

 

Komentują:

Janusz Zych, przewodniczący Rady Gminy w Gnojniku

Radnym jestem od trzynastu lat. Nie pamiętam takich wydatków, jak w tym roku. Moim zdaniem, mamy bardzo ambitny budżet, dostosowany do potrzeb mieszkańców naszej gminy. Cieszy mnie, że tyle środków udało się wygospodarować na inwestycje. Inwestujemy w ochronę środowiska, oświatę, ale także w poprawę i rozbudowę infrastruktury drogowej, czy ochronę powietrza poprzez wymianę kotłów.

 

Sławomir Paterek, wójt gminy Gnojnik

Prospołeczny, proinwestycyjny, prorozwojowy - tak można ocenić budżet naszej gminy. Dodam tylko, że gros środków na inwestycje, ponad 11 milionów złotych, to dotacje unijne i krajowe. Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie ponad 17 milionów, ale spodziewam się dodatkowych środków. Chociażby na usuwanie skutków powodzi. Przygotowaliśmy dobre wnioski, które zostały dobrze ocenione przez ekspertów. Czeka nas rok pod znakiem historycznych, wielkich inwestycji.


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

zuzia2019

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .