Click on the slide!

Samorządowy opłatek

więcej...
Click on the slide!

Czchów. Biuro poselskie już działa

więcej...
Click on the slide!

Aleksander Grad znalazł pracę u Zygmunta Solorza-Żaka

 Będzie prezesem ZE PAK.

więcej...
Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
 • Najnowsze
 • Najpopularniejsze
 • Multimedia
 • 14.03 Powiatowe ćwiczenia strażackie (0)
 • 12.03 Gmina:Pamiętali o oświacie (0)
 • 12.03Niedzielska: Gościmy uczniów (0)
 • 12.03 Powiat: Sesja (0)
 • 12.03Gmina: Sportowcy w Brzesku (0)
 • 12.03Brzesko: W zdrowym ciele (0)
 • 12.03Biadoliny:Scena gotowa (0)
 • 07.03 Szczepanów: Odblaskowa szkoła (0)
 • 06.03Brzesko: Potrójne wito (0)
 • 06.03Czchów ma rację w sporze z Limanową (0)
 • 26.02 Za nami XXI edycja Międzynarodowego... (0)
 • 26.02 Jadowniki. Wilczym Tropem (0)
 • 09.01 Brzesko. Samorządowy opłatek (0)
 • 08.01 Ziarenka Nadziei w RCK-B (0)
 • 06.01 Brzesko. Orszak Trzech Króli przesz... (0)
 • 02.10 Biadoliny Szlacheckie. Oddali hołd ... (0)
 • 26.09 Uszew. OSP w systemie (0)
 • 14.08 Zawada Uszewska. Strażacki jubileus... (1)
 • 14.08 Dożynki w gminie Dębno (0)
 • 09.07 Czchów. Jazz na całego (0)
Czchów. Prokurator zbada działania burmistrza Limanowej?
WYDARZENIA - Czchów
piątek, 14 października 2016 19:02

Czy włodarz Limanowej, popełnił przestępstwo, zakupując na terenie gminy Czchów dom, do którego chce przesiedlić Romów? Na to i kilka innych pytań będzie odpowiedzi szukał wymiar sprawiedliwości. Burmistrz Czchowa Marek Chudoba skierował do Prokuratury Rejonowej w Limanowej pismo o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez tamtejszego burmistrza. Zdaniem Marka Chudoby, działania podejmowane przez burmistrza Limanowej wypełniają znamiona przestępstwa opisane w Kodeksie Karnym.

Zdaniem władz gminy Czchów do złamania prawa doszło „przez Burmistrza Limanowej, który dokonując zakupu nieruchomości do zasobów mienia komunalnego Gminy Miasta Limanowa poza terenem tej Gminy, przekroczył swoje uprawnienia do zakupu nieruchomości - określone w uchwale Rady Miasta Limanowa nr XIII.100.2015 z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie realizacji zadania dotyczącego poprawy warunków mieszkaniowych społeczności romskiej z terenu Miasta Limanowa – przez co działał na szkodę interesu publicznego Gminy Czchów oraz jej mieszkańców; wprowadzenia przez Burmistrza Limanowej względnie także pracowników Urzędu Miasta Limanowa w błąd Wojewody Małopolskiego, jako instytucji pośredniczącej w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, przyznającego dotacje na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020, poprzez wskazanie we wniosku aplikacyjnym innego niż rzeczywiste, przeznaczenia dotacji, dokonane w celu uzyskania dla Gminy Limanowa świadczenia pieniężnego w formie dotacji z MSWiA”. Padają także inne zarzuty: „Wyłudzenia poświadczenia nieprawdy przez Państwową Straż Pożarną w Brzesku, dokonanego przez pracownika Urzędu Miasta Limanowa w trakcie kontroli Straży w budynku przy ul. Sądeckiej w Czchowie, poprzez wprowadzenie w błąd przedstawicieli PSP, co do przeznaczenia budynku, tj. poprzez podanie, że budynek będzie miał charakter domu jednorodzinnego, podczas gdy w rzeczywistości miało w nim zamieszkać kilkanaście osób, tworzących co najmniej trzy rodziny, co miała na celu uzyskanie z PSP pozytywnych decyzji w sprawie dopuszczenia budynku do użytkowania, jako spełniającego wymogi przeciwpożarowe, bez konieczności przeprowadzania dodatkowych adaptacji.  – Chcemy, by prokuratura dogłębnie zbadała tę sprawę, bo naszym zdaniem doszło do złamania prawa – przekonuje burmistrz Marek Chudoba.

(mir)

 

Publikujemy treść uzasadnienia


Rada Miasta Limanowa w dniu 30 lipca 2015 roku podjęła uchwałę nr XIII.100.2015 w sprawie realizacji zadania dotyczącego poprawy warunków mieszkaniowych społeczności romskiej z terenu Miasta Limanowa, poprzez upoważnienie Burmistrza Limanowej do zakupu na ten cel nieruchomości, zabudowanej budynkiem mieszkalnym. W treści uchwały nie wskazano jednakże miejsca, w którym Burmistrz miałby zakupić ową nieruchomość.

1. kopia uchwały nr XIII.100.2015

Na podstawie tej uchwały w dniu 30 listopada 2015 r. zawarto umowę sprzedaży (akt notarialny sporządzony przez notariusza Tomasza Liszkę w Limanowej, Rep. A nr 5162/2015), na mocy której Miasto Limanowa nabyło własność nieruchomości położonej w Gminie Czchów, czyli nie tylko na terenie innej gminy, ale również w odległości ponad 40 km od samego Miasta Limanowa.

2. akt notarialny z dnia 30 listopada 2015 r., Rep. A nr 5162/2015

Abstrahując w tym miejscu od kwestii prawidłowości niedookreślonej treści uchwały należy podkreślić, że skoro nabycie nieruchomości miało na celu zapewnienia odpowiednich warunków mieszkaniowych mieszkańcom Limanowej, to niewątpliwie na podstawie przedmiotowej zgody (co prawda nieprecyzyjnej) nie mogło nastąpić nabycie nieruchomości położonej na terenie innej gminy, lecz wyłącznie na terenie tej gminy, w której podjęto stosowną uchwałę. Nieruchomość ta bowiem, jako mająca z mocy ustawy wchodzić w skład mieszkaniowego zasobu komunalnego Gminy Limanowa, winna była służyć właśnie wspólnocie mieszkańców Gminy Limanowa. Tymczasem zakup nieruchomości na terenie Gminy Czchów powodował kuriozalną sytuację, w której mienie komunalne Gminy Limanowa służyłoby zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Czchów, ponieważ po przeprowadzce osoby te stałyby się automatycznie mieszkańcami i członkami wspólnoty Gminy Czchów. Art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie praw lokatorów przewiduje, że tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy. Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach. Przy tym np. lokale zamienne z definicji muszą znajdować się w tej samej miejscowości w której jest położony lokal dotychczasowy (art. 2 ust. 1 pkt 6  ustawy o ochronie praw lokatorów).
W celu realizacji tych zadań, gmina może tworzyć i posiadać zasób mieszkaniowy (art. 20 ust.1  ustawy o ochronie praw lokatorów). Mieszkaniowy zasób gminy – rozumiany jest w ustawie o ochronie praw lokatorów jako lokale stanowiące własność gminy albo gminnych osób prawnych lub spółek handlowych utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a także lokale pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów (art. 2 ust. 1 pkt 10).
Przedstawiona funkcja zasobu mieszkaniowego gminy, w połączeniu z definicją gminy, zawartą w ustawie samorządowej, determinuje miejsce jego położenia. Ustawodawca określił również wprost, że wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy lokale zamienne muszą być położone w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, czyli na terenie gminy, w której zamieszkuje korzystający z niego mieszkaniec i do której należy mieszkaniowy zasób. Takie samo umiejscowienie – na terenie danej gminy wskazano również, co prawda pośrednio, w odniesieniu do wchodzących w skład gminnego zasobu lokali socjalnych; wniosek taki można wyprowadzić m.in. z art. 14 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie praw lokatorów.
Powyższe znajduje potwierdzenie w przepisach ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 – dalej jako u.s.g.), w tym art. 7 ust. 1 pkt 7 u.s.g., w którym przewidziano, iż do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, m.in. tworzenie gminnego budownictwa mieszkaniowego. Ponadto zgodnie z art. 40 ust. 1 u.s.g. gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy ( w tym co do zasad zarządu mieniem gminy i zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej), co wyklucza rozszerzanie zakresu działania na teren innej jednostki samorządu terytorialnego.
Skoro więc z powołanych przepisów wynika, że zakup nieruchomości mającej służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Limanowej, wchodzącej w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Limanowa, mógł nastąpić wyłącznie na terenie tej Gminy, to zakup takiej nieruchomości poza terenem Gminy Limanowa stanowi ewidentne przekroczenie uprawnienia do zakupu określonej nieruchomości, udzielonego w uchwale Rady Miasta i uzupełnionej przepisami ustawy.
Co prawda art. 10 u.s.g. przewiduje możliwość realizacji zadań publicznych w drodze współdziałania jednostek samorządowych (także art. 64 u.s.g.), jednakże, w niniejszym przypadku, nie tylko nie zawarto żadnych porozumień, ale władze Miasta Limanowa nie miały nigdy zamiaru podjęcia takiej współpracy, a wręcz starały się ukryć rzeczywisty zamiar, co do zakupu nieruchomości na terenie innej Gminy, o czym świadczy jednoznacznie chociażby treść uchwały Rady Miasta Limanowa z 30 lipca 2015 r., gdzie, jak wspomniano, nie wskazano miejsca położenia nieruchomości.
Jedynie na marginesie warto w odniesieniu do powołanej uchwały zasygnalizować, że należy ją traktować jako uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności nabycia nieruchomości przez wójta (art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a in fine u.s.g.). Mimo, że w tekście uchwały udzielono „upoważnienia” na nabycie „nieruchomości zabudowanych”, a więc nieruchomości w liczbie mnogiej to uchwała nie określa zasad nabywania nieruchomości, a więc nie można jej traktować jako uchwały w sprawie określenia zasad nabywania (art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a in principio u.s.g.). Jeżeli zatem zaskarżona uchwała z dnia 30 lipca 2015 r. jest uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a in fine u.s.g.) to powinna wskazywać nabycie jakich konkretnie nieruchomości objęto tą zgodą.
Ponadto za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada wójt (burmistrz, prezydent) – (art. 60 ust. 1 u.s.g.) i to temu organowi przysługuje wyłączne prawo do dokonywania wydatków budżetowych. Dlatego też to właśnie ten organ winien był dopilnować zgodności z prawem wydatków, czynionych z budżetu Gminy jak i z dotacji, czego jednakże nie uczynił, przekraczając nieprecyzyjne z innych względów upoważnienie, zawarte w uchwale Rady Miasta oraz w programie udzielania dotacji.

Uzasadniając drugi z zarzutów należy odwołać się do treści wniosku o przyznanie dotacji. Analiza wniosku o dofinansowanie złożonego przez Burmistrza Miasta Limanowej do Wojewody Małopolskiego w dniu 30 stycznia 2015 r. rodzi szereg wątpliwości zarówno w zakresie poprawności wyceny nieruchomości objętych wnioskiem: i tak zadeklarowana wartość budynku przeznaczonego do rozbiórki przy ul. Wąskiej w Limanowej to 700 tys. zł (!), deklarowane miejsce realizacji projektu (zapisano „Miasto Limanowa, a następnie dokonano zakupu nieruchomości w Czchowie - Gmina Czchów, zawierając wcześniej umowę na zakup nieruchomości na ten sam cel w Marcinkowicach - Gmina Chełmiec). Wymienić ponadto należy kwestię  proponowanych prac budowlanych, ponoszenia nakładów na remonty i modernizacje budynku przy ulicy Wąskiej w Limanowej, których koszt wyniósł kilkadziesiąt tysięcy złotych i zestawić z jednoczesnym uruchomieniem procedury uzyskania zgody na rozbiórkę budynku. Rodzi to zasadnicze wątpliwości, co do prawdziwości i rzetelności podanych we wniosku informacji, które nie znalazły pokrycia w podejmowanych później działaniach.
Pełna dokumentacja, dotycząca przebiegu i realizacji programu dofinansowania w ramach wymienionego programu, znajduje się w posiadaniu Miasta Limanowa, w związku z czym wnoszę o jej uzyskanie przez Prokuratora w ramach czynności sprawdzających, względnie w toku prowadzonego dochodzenia.

Przechodząc do uzasadnienia wyłudzenia poświadczenia nieprawdy wypada powołać się na  protokół kontroli Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku. Z dokumentu tego wynika, iż  kierownik jednego z Referatu w UM w Limanowej oświadczył , że sporny budynek przy ul. Sądeckiej w Czchowie będzie budynkiem jednorodzinnym. Takie oświadczenie woli stoi w jawnej sprzeczności z faktami, wynikającymi chociażby z wniosku o dofinansowanie na podstawie którego zaplanowano przeniesienie trzech rodzin romskich do budynku w Czchowie. Takie świadome i celowe działanie pracownika Urzędu Miasta w Limanowej mogło wynikać z próby uzyskania pozytywnych decyzji w zakresie dopuszczenia budynku do użytkowania, jako spełniającego wymogi przeciwpożarowe oraz próby obejścia przepisów prawa i uniknięcia konieczności wykonania szeregu czasochłonnych, a także  kosztownych prac budowlanych, niezbędnych do wyposażenia budynku wielorodzinnego jakim de facto stanie się budynek komunalny w Czchowie.  

Jednocześnie wskazuję, że opisane wyżej zachowania mogą wyczerpywać także znamiona innych przestępstw, dlatego wnoszę o podjęcie ścigania również w zakresie ewentualnych innych przestępstw, powołując się przy tym na stanowisko Sądu Najwyższego, w którym stwierdza się, że przedmiotem procesu jest nie opis i ocena prawna czynu, dokonana przez prokuratora w akcie oskarżenia (ani tym bardziej w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa), lecz czyn przestępny, który faktycznie miał miejsce, a na którego istnienie wskazuje akt oskarżenia, zarysowując zarazem jego ramy faktyczne i czas jego dokonania (orzeczenie SN z dnia 8 października 1955 r., sygn. IV KRn 555/55, OSN 48/56).
Mając powyższe na uwadze, wnoszę wszczęcie postępowania przygotowawczego w niniejszej sprawie oraz o informowanie Zawiadamiającego Organu o dalszych czynnościach w toku postępowania. Na wezwanie Prokuratury Burmistrz Czchowa  udzieli dodatkowych informacji oraz przedłoży dostępną dokumentację, zgromadzoną w sprawie.


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

Moda Eozone.pl

pr022018

Relacje z regionu brzeskiego

Archiwum Wiadomości

Ostatnie komentarze

 • Brzesko: Zakończył się remont ulicy Wiejskiej

  W materiale, Pan Antoni Staszczyk informuje nas, że w przyszłym roku (remont odbył się w 2012) zostan...

 • Józefa Szczurek - Żelazko odebrała nominację

  Gratulacje!!!

 • Restauracja ma się... smacznie

  Jest XXI wiek i jest to knajpa dla plebsu. Niestety żadnych podstawowych standardów. Do toalet nie da s...

 • Józefa Szczurek - Żelazko odebrała nominację

  Gratulacje )

 • Restauracja ma się... smacznie

  Smród niestety odraża. Niezbyt estetycznie i niezbyt czysto.

 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna liderem województwa małopolskiego

  Serdecznie gratuluję sukcesu i życzę wytrwałości i zapału w dalszych działaniach!

 • Ostatnie Pożegnanie

  Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. +++ R.I.P. +++

 • Brzesko. Trzydniowe święto niepodległości

  "12 listopada, o godzinie 17.00 w RCK-B odbędzie się wykład prof. Tomasza Panfila (KUL) zatytułowany ...

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .