Reklama
Gmina Gnojnik. Blisko 40 milionów na inwestycje
WYDARZENIA - Gnojnik
środa, 20 lutego 2019 09:51

To nie jest żadne przejęzyczenie. Gmina Gnojnik wyda w tym roku, na inwestycje blisko 40 milionów złotych. Dokładnie: 39 463 248, 00 złotych. - Ni mniej ni więcej oznacza to, że w przeliczeniu na jednego mieszkańca wydamy blisko pięć tysięcy złotych, stawia nas to w pierwszej dziesiątce gmin w Polsce, a jest ich przecież 2477 – wylicza wójt Sławomir Paterek.

Gmina chce zwrócić uwagę na rozbudowę infrastruktury komunalnej. Z uwagi na ukształtowanie rzeźby terenu naszej gminy (liczne wzgórza oraz doliny) prace związane z budową sieci wodno-kanalizacyjnej są bardzo trudne, a zarazem kosztowne. Dlatego ta inwestycja, która trwa, jest największa pod względem rzeczowym i logistycznym – podkreśla wójt Paterek. - Będziemy prowadzili też dalsze działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez modernizacje dróg gminnych i przy współpracy ze Starostą Brzeskim także dróg powiatowych. Zwracamy uwagę na chodniki oraz ciągi pieszo - rowerowe. Przygotowujemy tereny inwestycyjne oraz staramy się o wytworzenie sprzyjającego klimatu dla potencjalnych inwestorów – to kolejne nasze wyzwanie. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji drugiego etapu, ważnego dla mieszkańców Uszwi i Zawady Uszewskiej wielofunkcyjnego budynku, którego lwia część to przedszkole, zmieści się tam też nieduża biblioteka i świetlica wiejska – mówi wójt, ale po kolei.

Wodociągi i kanalizacja

Blisko 21 milionów złotych zapisano na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Jesienią 2018 roku rozpoczęły się prace. Rozpoczęcie prac ziemnych przez wykonawców poprzedził czasochłonny etap prac projektowych. Przypomnijmy, że Gmina Gnojnik uzyskała dotacje na realizację dwóch ekologicznych przedsięwzięć, zakładających rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Gnojnik, Gosprzydowa, Lewniowa, Uszew i Zawada Uszewska. Jeden z projektów zakłada również wyposażenie w instalację fotowoltaiczną oczyszczalnie ścieków w Gnojniku. Koszt realizacji prac projektowych i ziemnych oszacowano na kwotę ponad 21 miliona zł, z blisko 15 milionów stanowić będą dotacje uzyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. – Mam nadzieję, że prace będą przebiegały bardzo sprawnie – ocenia wójt Sławomir Paterek. To największa w dziejach gminy inwestycja: zarówno pod względem finansowym, jak też rzeczowym i logistycznym. Prace są podzielone na kilka etapów. Dodajmy, że w ramach wydatków na inwestycje infrastrukturalne, zapisano także kwotę 435 tysięcy złotych na budowę rurociągu wodociągowego wraz ze zbiornikiem wodociągowym - łącznik z Brzeskiem.

Półtora miliona złotych na drogi

Ponad półtora milion złotych gmina przeznaczała na remonty dróg i chodników. 110 tysięcy złotych to wkład gminy Gnojnik w rozbudowę zjazdu z drogi krajowej (Brzesko – Nowy Sącz) w Gnojniku; 140 tysięcy złotych to koszt budowy chodników gminie Gnojnik. Inwestycja realizowana jest wspólnie z powiatem brzeskim: w proporcji po 50 procent kosztów inwestycji. Grubo ponad milion złotych to wkład gminy w realizację zadnia Przebudowa drogi powiatowej nr 1439 K Gnojnik - Złota w miejscowościach Gnojnik, Lewniowa. Inwestycja obejmuje przebudowę drogi powiatowej: zakłada nie tylko położenie nowej nawierzchni asfaltowej, ale przede wszystkim kontynuacja ciągu pieszo-jezdnego, a także przepusty, budowę zatok autobusowych, oznakowania poziomego i pionowego, budowę odwodnienia. Blisko 350 tysięcy złotych zapisano na remonty dróg gminnych. W tym roku zaplanowana jest budowa i modernizacja dróg i chodników za 100 000,00; przygotowanie dokumentacji oraz budowę odtworzenia drogi gminnej „Zagoniowa” w Zawadzie Uszewskiej oraz budowę 70 000,00. W ramach Funduszu Sołecki na drogi przeznaczono 83 656,00. Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika z kanalizacją deszczową i przebudową zjazdów w ciągu drogi gminnej nr 250385 K Tamta Strona działka ewidencyjna nr 1019 w Uszwi będzie kosztowało 17 000,00; natomiast rozbudowa zjazdu z drogi krajowej w Gnojniku 110 000,00, a budowa zjazdu z drogi powiatowej i parking pod cmentarzem w Gosprzydowej 50 000,00 zł. W budżecie zapisano także pieniądze na przebudowę zjazdu z drogi gminnej Uszew -Zawada Uszewska w miejscowości Uszew za kwotę 18 450,00. Na usuwanie skutków powodzi przewidziano 50 tysięcy złotych – jako wkład własny, bo gmina liczy na środki od wojewody małopolskiego.

 

Gospodarka Mieszkaniowa

Blisko 3.7 miliona złotych to wydatki przewidziane w Dziale Gospodarka Mieszkaniowa. Gros tej sumy pochłonie budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi . Na ten cel zapisano w sumie - 3.5 miliona złotych. Za dwa, najdalej trzy lata zostanie oddany do użytku budynek wielofunkcyjny w Uszwi, mający mieścić przedszkole, bibliotekę, czytelnię i świetlicę. – W planach mamy także budowę obiektu dla Gminnego Centrum Kultury w Gnojniku – zapowiada wójt Sławomir Paterek. Od kilku lat, razem z Radą Gminy oraz Radą Sołecką wsi Uszew, czyniliśmy starania o rozpoczęcie budowy obiektu wielofunkcyjnego w Uszwi, co stanowiło jeden z najważniejszych punktów zapisanych na liście inwestycji w Strategii Rozwoju Gminy – tłumaczy wójt Sławomir Paterek. – W wyniku postępowania przetargowego wyłoniliśmy wykonawcę przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektu łączącego funkcję kulturalną i przedszkolną w Uszwi – stan surowy z pokryciem dachowym”. Koszt prac ustalono na blisko 1,8 miliona zł. Firma Budolex z Ujanowic jest na ukończeniu powyższe etapu. W 2018 roku Gmina Gnojnik otrzymała dotację unijną w kwocie 1,7 miliona zł z przeznaczeniem na budowę i wyposażenie części kulturalnej budynku wielofunkcyjnego w Uszwi. Warto wspomnieć, że dotacja została pozyskana w ramach działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM). Program dawał szansę na uzyskanie dofinansowanie do budowy obiektów kulturalnych, a obiekt w Uszwi ma właśnie łączyć funkcje kulturalne (świetlica, biblioteka z czytelnią) z funkcjami przedszkolnymi. Całkowite koszty budowy obiektu oszacowane zostały na kwotę kilku milionów złotych, zaś budowa i wyposażenie samej części kulturalnej kosztować ma niemal 2,5 miliona zł (te środki były środkami kwalifikowanymi w RPO WM). W tym roku nie zabraknie także pieniędzy na wykup działek oraz podłączenie gazu i sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w jednym z budynków gminnych w Gnojniku.

Straże i Urząd

Drobne prace remontowe zaplanowano także w Urzędzie Gminy w Gnojniku. Około 20 tysięcy złotych będzie kosztowała adaptacja pomieszczenia, w którym mieściło się kiedyś Archiwum Urzędu Gminy Gnojnik, na pomieszczenia biurowe. Natomiast na blisko 160 tysięcy złotych wyceniono prace w remizach Ochotniczej Straży Pożarnej. Na ten rok zaplanowano roboty w Lewniowej (80 tysięcy złotych) i Żerkowie (ponad 76 tysięcy złotych). - Nie ukrywam, że liczymy również na wsparcie od marszałka Małopolski, w ramach programu Małopolskie Remizy 2019 – dodaje wójt Sławomir Paterek. Czterdzieści tysięcy złotych – to wartość inwestycji w szkole w Biesiadkach.

 

Środowisko naturalne

Ponad 13.1 miliona złotych to wydatki w ramach ochrony środowiska naturalnego i gospodarki komunalnej. Ponad 2.2 miliona złotych będzie kosztowała modernizacja PSZOK-u. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsce na terenie gminy, w którym mieszkańcy pozostawiać mogą odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. Mieszkańcy będą mogli samodzielnie, w wybranym przez siebie momencie zawieźć tam m.in. przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, meble itp. Wójt Paterek podkreśla, że obowiązek posiadania PSZOK-u na terenie gminy reguluje ustawa o utrzymaniu porządku i czystości. – Tym bardziej cieszy nas, że obiekt ten zostanie zmodernizowany z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Blisko półtora milionową dotację otrzymała gmina w ramach wsparcia finansowego udzielonego przez samorząd województwa małopolskiego. Będzie to obiekt spełniający wszelkie normy krajowe i unijne - obiekt na miarę XXI wieku. Ponad 10 milionów złotych przeznaczono na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – w tym na realizację projektu, którego gmina Gnojnik jest koordynatorem dla kilku gmin regionu – wymiana starych pieców. Mowa również o programach OZE w ramach partnerskiego projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego; Obniżenie Poziomu Niskiej Emisji - SPR w Gospodarstwach Domowych na terenie Gmin Województwa Małopolskiego.

 

Inne inwestycje

W tym roku, w ramach Funduszy Wiejskich jeszcze ponad Milion złotych zostanie rozdysponowany na zadania w 7 Sołectwach. Kilka już się odbyło i te środki są przeznaczone między innymi na rozbudowę oświetlenia ulicznego: nowe lampy pojawią się w kilku sołectwach, w miejscach, gdzie postulowali takie potrzeby mieszkańcy. Pierwsze pieniądze przekazano na rewitalizację Centrum Kultury w Gnojniku. Będzie też realizowana rewitalizacja - Budowa obiektów małej architektury, boiska sportowego oraz utwardzenie terenu - Biesiadki.

(mir)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

ikp2a

akw4

345px X 300px  100dpi sak

prr092019a

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .